תקנון האתר
משמעויות משפטיות
תקנון האתר
תקנון זה קובע את מלוא השימושים באתר זה, לרבות, אך לא רק, במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בו או באמצעותו וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת השימוש הכללי באתר, את שימושך.

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את

באתר וזאת מכל סיבה ולשיקול דעתה הבלעדי, וכן אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן וזאת ללא שתהיה למשתמש כל טענה בגין כך.

המפעילה כמובן שומרת על זכותה המלאה לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאי השימוש הקובעים הינם תנאי השימוש אשר יהיו במועד הרלוונטי בו תבחר לעשות שימוש באתר.

שירות האתר פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות רכישת מוצרים בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בימים א’ עד ה’ בין בטלפון שמספרו הישראלי הוא – 052/6558935 וכן בדוא”ל שכתובתו היא INFO@PIKAMEDICAL.CO.IL מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך. כתובתנו הינה :רמת ים 60 הרצליה, ישראל.

כל פרסום מכל סוג שהוא המופיע על ידי כל צד שלישי באתר, ככל ויופיע, אינו מהווה המלצה מכל סוג שהוא או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות השירות ו/או מוצרים המפורסמים על ידי צד שלישי כאמור לשם מתן שירותי הקבוצה ובין היתר שירותי כוח אדם והשמה, שירותים פרה רפואים ושירותי ייעוץ מתבקש כל הפונה אל הקבוצה וכל על מי שהקבוצה פונה אליו מיוזמתה( בין באמצעות כל מדיה חברתית ואו באופן טלפוני ואו באמצעות צדדים שלישיים ואו באמצעות אתרי אינטרנט אחרים), למסור, מרצונו, פרטים אישיים ומידע על אודותיו (להלן “פרטי המשתמש”), יובהר כי המשתמש אינו חייב על פי דין למסור פרטים כאמור, אך החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי תבחר, במקרה שכזה האם להעניק את שיורתיה מכל מין ואו סוג שהוא.

יובהר כי פרטי המשתמש כאמור לעיל, מאוחסנים במאגרי המידע של המפעילה אשר מנוהלים בקפידה ובהתאם לדין, אלא אם כן הבהיר הפונה במפורש שהוא מתנגד לכך או ביקש להסיר את פרטיו מהמאגרים.

יובהר כי ככל שהמשתמש לא יורה אחרת, הקבוצה תוכל לעשות שימוש בפרטי הפונה כולל אחסון הפרטים לצורך יצירת קשר עם הפונה והתאמת שירותים עבורו, העברתם לחברות הקבוצה וכן לצדדים שלישיים עמם עובדת הקבוצה וכן בקרה, מחקר ושיפור השירות וכל היוצא בכך.

התשלום בגין המוצרים ו/או השירותים שנרכשים באתר יתבצע באמצעות דרכי הסליקה המוגדרות באתר במועד בו תבוצע כל הזמנה. המפעילה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

למען הסר ספק, ככל והמזמין יבחר באפשרות תשלום באמצעות אחת מחברות האשראי ובניהם ישראכרט וכן כל חברת סליקה ו/או PayPal או טרנזילה ו/או באמצעות כל דרך סליקה חוקית אחרת, הרי ששירותי תשלום אלה מסופקים על ידי צדדים שלישיים ואינם בשליטת המפעילה. על כן המפעילה לא תהיה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו כאמור לעיל.

המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר.

אתר המפעילה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות המפעילה ואו האתר.

האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

כל קישור מכל נושא ו/או תחום שהוא המופיע באתר של המפעילה והמפנה לאתרים חיצוניים של צדדים שלישיים אינם באחריות המפעילה. המפעילה אינה מתחייבת כי קישורים המצויים באתר ו/או במסגרת דיוורים ו/או מסרונים אשר יישלחו למשתמש יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. קיומו של קישור לאתר מסוים באתר המפעילה אין משמעותו כי תוכן האתר אליו מוביל הקישור הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

מדיניות ביטול העסקאות של המפעילה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א, 1981 - והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו בכפוף להוראות החוק.

על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה,גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש; (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש; (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

הסכם תנאים זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש, בין אם בשימוש רצוף או שימושים חוזרים.

לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה לסיים בכל עת הסכם זה במקרים הבאים:
המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם;) (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין או על פי הוראת רשות מוסמכת (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי;) (3) לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.
Accessibility